POGOJI SODELOVANJA

1. Stanje

Menjalni krog Živi Kras je neodvisna prostovoljna skupina.

2. Članstvo

Član Menjalnega kroga lahko postane vsak, ki je pripravljen spodbujati izmenjavo sposobnosti, znanj in blaga v skupno korist na brezgotovinski način. Delovanje v sklopu Menjalnega kroga je neprofitno naravnano. Uporaba kakršnekoli menjave za nezakonite namene je prepovedana.

Po vložitvi pristopnice, podpisanih pogojev za sodelovanje in prejemu članarine se za novega člana odpre dostop do spletne strani Menjalnega kroga.

Naša menjalna enota se imenuje »Želod«.

Članarina znaša 1. leto 10,00 €, vsako naslednje pa 5,00 € za kritje tekočih stroškov za delovanje in upravljanje Organizacijske skupine (npr. poštnina, pisarniški material, stroški tiskanja, izleti, dogodki, domača stran, omrežne povezave itd.).

Poleg tega se vsako leto z 10 Želodi (1 časovna enota) bremeni Časovna knjižica posameznega člana za nujne organizacijske in splošne opravke (npr. vzdrževanje spletne strani, organizacija, odnosi z javnostmi, podpora članom, dogodki itd.)

3. Kako deluje Menjalni krog

Vsak član ima možnost objaviti svojo ponudbo ali povpraševanje na spletni strani Menjalnega kroga z možnostjo kontakta (ime, kraj, telefonska številka ali e- pošta).  Vsak je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali prikazane na tej spletni strani.

www.menjalnikrog.si

Menjalni krog Živi Kras zagotavlja vsem članom, da varuje vse njihove osebne podatke. Vsi posredovani osebni podatki članov so namenjeni izključno uporabi Menjalnega kroga ter administraciji storitve.

Vsak član prejme tako imenovano Menjalno knjižico, v katero se vnesejo opravljene ure in ki jo podpišeta oba zadevna družabnika za izmenjavo. Menjalno knjižico je treba skrbno hraniti in služi kot lasten dokaz in vpogled. Predložiti jo je treba Organizacijski skupini vsaj vsake pol leta. Priporočamo, da se jo vedno znova fotografira zaradi primera izgube.

Stanje ur naj bi bilo v Menjalni knjižici prekoračeno do največ minus 300 Želodov in naj ne bi presegalo stanja plus 300 Želodov, tako da menjanje ostane v gibanju in tekoče. Izjeme mora odobriti Organizacijska skupina.

4. Obračunska enota/lestvica vrednosti

Naša enota se imenuje “Želod”. Za vsako uro se zaračunava 10 Želodov.

1 ura = 10 Želodov

V primeru menjave se 10 želodov na uro obravnava kot dogovorjeno, razen če se menjalna partnerja vnaprej dogovorita o drugačni časovni enoti.

Osnovno pravilo pa je, da nimamo pravice do menjave z denarnimi sredstvi (gotovina)!

Materialni stroški se običajno povrnejo v gotovini, lahko pa se zaračunajo tudi z Želodi, odvisno od predhodnega dogovora med menjalnima družabnikoma.

5. Prenehanje članstva

Izstop iz Menjalnega kroga je treba opraviti pisno. Članstvo se konča konec naslednjega meseca. Prispevki, dani vnaprej, bodo povrnjeni sorazmerno. Pri odhodu si je treba prizadevati za uravnoteženo stanje. Negativna in pozitivna stanja v Menjalni knjižici se po dogovoru lahko prenesejo tudi na druge člane, ob selitvi pa po želji tudi na drug Menjalni krog.

Če nobena od teh možnosti ni mogoča, je treba negativno stanje v Menjalni knjižici poravnati v € (10 Želodov = 10,00 €).

V primeru hudih kršitev pravil se lahko član po zaslišanju zadevnih članov izključi iz Menjalnega kroga. V primeru dvoma lahko administrator do dokončne odločitve zamrzne menjavo.

6. Odgovornost

Člani Menjalnega kroga skozi izmenjavo krepijo medsebojno zaupanje in pomagajo graditi dostojanstvene in pozitivne odnose v skupnosti.

Vsak član Menjalnega kroga mora:

– spoštovati zasebnost in osebno integriteto ostalih članov;

– biti skrben in dosleden pri opravljanju menjav preko Menjalnega kroga;

– biti dovzeten za nasvete drugih članov in posrednikov;

– svoje menjave opravljati vestno in s pripravljenostjo premostiti nastale nesporazume na miren način.

Vsak član je odgovoren za sklenjene dogovore in opravljene menjave. Menjalni krog ne prevzema nobene odgovornosti za kakovost izmenjav, za uporabnikove aktivnosti in za povzročeno materialno in nematerialno škodo. Vodstvena skupina je odgovorna le v okviru svojih organizacijskih dejavnosti.

7. Veljavnost

Ta sporazum velja tako dolgo, dokler se ne predlaga novega in katerega sprejme 2/3 članov. Spremembe in potrditve bodo objavljene v pisni obliki.

S svojim podpisom sprejemam pogoje delovanja Menjalnega kroga.

Datum, podpis člana

Posodobljeno dne 24.01.2023